نذر حلوای سرخ

نام اثر: نذر حلوای سرخ مجموعه داستان های راه یافته به چهارمین کنگره واژه های تشنه به کوشش: سید احمد مدقق ویراستار: ریحانه بیانی ناشر: نشر واژه برگ آرا: نشر واژه طراح جلد: نعمت الله روهان چاپ اول: خزان ۱۳۹۵ تیراژ: ۱۰۰۰نسخه چاپ: نشر واژه قیمت: ۹۰ افغانی