غزلی عاشورایی از علی مدد رضوانی

یک عمر در عزای شما گریه می کنم در خواب هم برای شما گریه می کنم تنها نه در محرم و تنها نه در صفر هر روز در رثای شما گریه می کنم آنقدر تا که خشک شود اشك های من آنگاه خون برای شما گریه می کنم بگذار تا که کور شود چشم های […]