غزلی از راشد رامز

نوروز بر من؛ بر تمامِ مرده‌ها تبریک! اندوه نو گل می کند، افسرده‌ها تبریک! از آسمان امّیدِ باران داشتیم اما خنجر فرو کرد آسمان بر گُرده‌ها تبریک! امسال هم دریا خودش در تشنگی غرق است ای تشنگان را سوی دریا برده‌ها! تبریک! بوی تبر آورده با خود بادِ نوروزی ای نودرختان؛ ای تبرناخورده‌ها! تبریک! دیگر […]