غزلی از ادهم کاوه

تا همان حدی که رفتن با نرفتن فرق داشت مشکلت این روز‌ها با مشکلِ من فرق داشت بر خلاف حال جاری، دیدگاه دوستان در خصوص نام ما با دید دشمن فرق داشت تازه در دنیای ما تهمینه‌ها فهمیده اند اسپ‌های ساده با رخشِ تهمتن فرق داشت- -یا کبوتر‌های حزن آلوده در کنج‌ِ قفس با کبوتر‌های […]